З А П О В Е Д№ РД-01-156/30.03.2021г.


На основание чл. 7, т. 1 и т. 2 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ приет с Постановление № 242 на Министерски съвет от
2013 г. и чл. 19, ал. 2 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници

О П Р Е Д Е Л Я М
реда и начина за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за водач
на лек таксиметров автомобил:

І. Организация на изпита

1. Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ утвърждава график за провеждане на изпитите за
придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил за период от три
месеца. В графика се предвижда конкретният брой групи за всяка дата за изпит.

2. Графикът за изпитните дати се обявява на видно място в съответното регионално
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ най-малко пет работни дни
преди първата изпитна дата за месеца.
2.1. Групите за изпит по т. 1 се предвиждат в електронния график за провеждане на
изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства
по чл. 24, ал. 1 от Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на
кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
и реда за провеждане на проверочните изпити (Наредба № 38).
2.2. Групата за изпит за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров
автомобил може да бъде включена към групите на лицата определени за провеждане на
теоретичните изпити за същата дата или да бъде определен отделен служител от
съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за
провеждане на изпита.

3. Изпитите се провеждат в кабинетите на съответните регионални звена на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, оборудвани със система за
видеонаблюдение, отговарящи на изискванията на чл. 12, ал. 4 от Наредба № 38.

4. При прекъсване на записа на системата за видеонаблюдение председателят на
изпитната комисия прекратява изпита и до края на следващия работен ден изготвя доклад
до ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ за случая, който насрочва нова дата за изпит на същите кандидати, като за
последващото явяване не се изисква заплащането на такса.

5. За допускане до изпит за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров
автомобил, кандидатите подават в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ заявление или по електронен начин по реда на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги или по друг начин, обявен
на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ като
технически възможен.
5.1. Когато заявлението се подава в регионалното звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, то може да бъде подадено лично или чрез упълномощено
лице съгласно изискванията на чл. 18, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс. При
подаване на заявлението служителят на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ проверява самоличността на заявителя и извършва справка за личните
документи на упълномощеното лице в регистъра на българските документи за самоличност
(БДС), поддържан от Министерство на вътрешните работи.
5.2. При подаване на заявлението в регионално звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, служител на съответното регионално звено извършва
служебна проверка, дали лицето отговаря на изискванията определени в чл. 24, ал. 3, т. 1-6
и чл. 87, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. За извършване на проверките заявителят
предоставя № на личната карта и № на свидетелството за управление на лицето, което ще
бъде записвано за явяване на изпит.
5.2.1. При заявяване в регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ чрез електронни форми служителят въвежда необходимите данни, като
останалите данни в заявлението (за които има информация), се попълват автоматично. При
необходимост проверките се извършват от оправомощен служител.
5.2.2. Когато при проверката на изискванията по чл. 24, ал. 3, т. 2, от Закона за
автомобилните превози не може да бъде издадено електронно свидетелство за съдимост, от
кандидата се изисква да бъде представено свидетелство за съдимост.
5.2.3. Служителят на регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ разпечатва заявлението и го предоставя на заявителя, който го преглежда,
потвърждава вписаните в заявлението данни и го подписва.
5.2.4. Таксата за явяване на изпит се заплаща на POS-терминал при подаване на
заявлението или предварително по банков път.
5.2.5. При заплащане на таксата по банков път служителят на регионално звено на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва проверка на платежния
документ (платежното нареждане) и го прилага към заявлението. След получаване на
плащането по банковата сметка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
заявителят се уведомява за приетото заявление.
5.2.6. Заявлението се регистрира в информационната система.
5.3. При подаване на заявлението за явяване на изпит за водач на лек таксиметров
автомобил по електронен път (подава се от лицето, което желае да се яви на изпит), лицето
може да се идентифицира/автентикира чрез:
а) квалифициран електронен подпис (по Закона за електронното управление);
б) отдалечена идентификация базирана на лицево разпознаване.
5.4. При идентификация/автентикация чрез квалифициран електронен подпис:
а) данните в заявлението се попълват автоматично;
б) кандидатите заплащат таксата по електронен път, чрез виртуален POS-терминал
или по банков път (при заплащане на таксата по банков път, е необходимо да бъде
прикачено сканирано платежно нареждане);
в) заявлението се визуализира с възможност за проверка, подписването му с КЕП и
изпращането му към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
г) необходимите проверки в регистрите се извършват автоматично или от
упълномощен служител.
5.5. При автентикация чрез отдалечена идентификация базирана на лицево
разпознаване, заявителя:
а) въвежда трите си имена, ЕГН, номера на лична си карта и номер на свидетелството
си за управление на МПС;
б) прави поредица от снимки с различно разположение на лицето и направените
снимки автоматизирано се сравняват със снимката от регистъра на БДС;
в) попълва данните в заявлението;
г) необходимите проверка в регистрите се извършват автоматично или от
упълномощен служител.

6. При невъзможност за подаване на заявление по реда на т. 5, кандидатите могат да
подават в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ и заявление на хартиен носител за допускане до изпит по образец –
Приложение № 7б към чл. 19, ал. 1 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на
пътници. Към заявлението се прилагат следните документи:
6.1. копие на валидно свидетелството за управление на МПС от категория В, издадено
в Република България;
6.2. свидетелство за съдимост (Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по
т. 8.6 в Министерството на правосъдието за заявените лица, които са български граждани.
Когато не може да бъде издадено електронно свидетелство за съдимост, от кандидата се
изисква да бъде представено свидетелство за съдимост.);
6.3. справка за наложените наказания на кандидата през последната година от
съответното звено „Пътна полиция” при Столична дирекция на вътрешните работи или
Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, в което водачът се води на
отчет;
6.4. документ за заплатена такса за явяване на изпит по чл. 86, т. 1 от Тарифа № 5 за
таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията (Тарифа № 5) – удостоверява се служебно чрез извършване на
проверка в автоматизираната информационна системата за документооборота на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

7. При невъзможност за подаване на заявление по реда на т. 5, лицата, които не са
положили успешно изпита, при повторно и всяко следващо явяване подават само заявление
за допускане до изпит. Справка за заплатена такса по чл. 86, т. 1 от Тарифа № 5 се
удостоверява служебно чрез извършване на проверка в автоматизираната информационна
системата за документооборота на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
7.1. Когато са изминали повече от шест месеца от предходния изпит, Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ чрез оправомощени длъжностни лица извършва
служебна проверка на обстоятелствата по чл. 24, ал. 3, т. 2 от Закона за автомобилните
превози и чл. 18, т. 2 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, в
Министерството на правосъдието за заявените лица, които са български граждани.

8. До изпит за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил
не се допуска кандидат, когато:
8.1. не са представени всички необходими документи по реда на т.6;
8.2. съдържанието или формата на документите не отговарят на някое от
изискванията;
8.3. кандидатът за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров
автомобил не притежава валидно удостоверение за психологическа годност за управление
на лек таксиметров автомобил, издадено по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона
за движението по пътищата, което се установява чрез извършване на проверка в
информационната система за психологическите изследвания;
8.4. кандидатът за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров
автомобил е лишен от право да управлява моторни превозни средства по съдебен или
административен ред или свидетелството му за управление е временно отнето с приложена
принудителна административна мярка по реда на чл. 171, т. 1 или 4 от Закона за движението
по пътищата или чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс;
8.5. кандидатът за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров
автомобил има наложени административни наказания за управление на моторно превозно
средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда през
последната година;
8.6. кандидатът за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров
автомобил е осъждан за тежко умишлено престъпление или за престъпления от общ
характер по реда на глава втора „Престъпления против личността“, по реда на глава пета
„Престъпления против собствеността“ или по реда на глава единадесета, раздел II
„Престъпления против транспорта и съобщенията“ от Наказателния кодекс;
8.7 удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил му е отнемано през
последната година по реда на чл. 106а от Закона за автомобилните превози.

9. Служителят на регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ предоставя на заявителя графика за провеждане на изпитите за водач на
лек таксиметров автомобил. Датата и часът за провеждане на изпита се определят съобразно
свободните места в графика, съвместно със заявителя.

10. Групите за провеждане на изпитите се формират чрез информационната система,
като служителят на регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ вписва имената на кандидатите на определените по т. 9 дати и часове в
обявените групи за изпит.

11. Протоколите за провеждане на изпитите се изготвят един ден преди определената
дата за изпит, като се разпечатват от информационната система.
11.1. Изпитните протоколи се изготвят в един екземпляр.
11.2. При вписване в протоколите за изпит на лицата, които са положили успешно
първата част на изпита, в полето за отразяване на оценката от първата част се вписва номерът на протокола, с който успешно е положена.

12. Броят на кандидатите в групите за изпитите се определя в зависимост от броя на
оборудваните места в кабинета за провеждане на изпита и в съответствие с въведените
противоепидемични мерки.

13. Резултатите от проведените изпити се нанасят в протоколите за изпит с „Да” или
„Не”.

14. За кандидатите, които не са се явили, не са допуснати или са отстранени от изпит,
в протокола се записва съответно „Не се явил”, „Не допуснат” или „Отстранен”.

15. Не се разрешават поправки в изпитния протокол на нанесените резултати от
изпита. Допуснатите явни фактически грешки се отстраняват с вписване на забележка,
която се заверява с подписа на лицето, определено да проведе изпита.

16. За всяко от включените в протокола лица се нанася резултатът от изпита или се
отбелязва причината, поради която няма такъв.

17. Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, а в негово отсъствие служител, определен от директора на
съответната регионална дирекция „Автомобилна администрация, утвърждава изпитните
протоколи в деня на провеждане на изпита.
17.1. Резултатите от проведените изпити по т. 25 се нанасят автоматично от
информационната система.
17.2. Резултатите от проведените изпити по т. 25.1 се нанасят в протокола за изпит на
хартиен носител от председателя на комисията, провела изпита по т. 22.1, а в
информационната система от лице, определено от ръководителя на съответното регионално
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

18. Протоколите от проведените изпити се съхраняват 50 години в съответното
регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

19. Документите от проведените изпити се съхраняват в съответното регионално звено
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ 5 години.

20. За провеждане на втората част на изпитите за придобиване на удостоверение за
водач на лек таксиметров автомобил се подготвят съответния брой пликове съгласно т. 29,
всеки от които съдържа тестове от определен вариант, като броят на тестовете е съобразно
броя на оборудваните места в кабинета. Пликовете се запечатват и подписват от двама
служители, определени от ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.

21. Лицето, изтеглило жребия по т. 24, предоставя на лицето, определено за
провеждане на изпитите, протоколите за провеждане на изпитите и тестовете за изпитите
по т. 25.1.
21.1. В случаите по т. 46 и т. 46.1, когато е невъзможно провеждането на изпитите по
електронен начин, на лицето, определено за провеждане на изпитите, се предоставят
необходимия брой тестове на хартиен носител. За случая лицето, провело изпита, изготвя
доклад до ръководителя на регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“, не по-късно от края на следващия работен ден.
21.2. В случаите по т. 46.1 и 46.2, когато оценяването на тестовете е невъзможно, на
лицето, определено за провеждане на изпитите, се предоставя специален плик.

22. Първа част на изпитите за удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил
се провеждат от един служител.
22.1. Втората част на изпитите за удостоверение за водач на лек таксиметров
автомобил се провежда от комисия в състав: председател – лицето определено за
провеждане на първата част на изпита и член на комисията.

23. Служителите, които имат право да бъдат определяни за провеждане на изпитите
по т. 22 и т. 22.1 се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.

24. Лицето, за провеждане на първата част на изпита се определя чрез жребий,
изтеглен по електронен начин от ръководителя на регионалното звено на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ или определено от него длъжностно лице, по реда
на чл. 12 от Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство.

ІІІ. Съдържание и провеждане на изпитите

25. Първата част на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек
таксиметров автомобил са теоретични и се провеждат с тестове на електронен носител.
25.1. Втората част на изпитите за придобиване на удостоверение за водач на лек
таксиметров автомобил се провежда с тестове на хартиен носител.

26. За изготвяне на изпитните въпроси за първата част на изпитите за придобиване на
удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ утвърждава масив от изпитни
въпроси.

27. Изпитните тестове за провеждане на първата част на изпитите за придобиване на
удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил са индивидуални за всеки кандидат.
27.1. Тестовете по т. 27 съдържат въпроси върху съответното съдържание на модулите
по които се полага изпит определени съответно в Приложение № 7а към чл. 19, ал. 1 от
Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници.
27.2. Разпределението на въпросите по модули в тестовете за първата част на изпитите
за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил са съгласно
Приложение № 1.

28. Въпросите за провеждане на втората част на изпита за придобиване на
удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се утвърждават от ръководителя на
съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

29. Ръководителите на регионални звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ утвърждават варианти на изпитни тестове за втората част от изпита за
придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил – Приложение № 2.
Въпросите на тестовете се променят на всеки три месеца.
29.1. За общини с население до 20 000 жители по данни на ГД „ГРАО“, 4 варианта;
29.2. За общини с население от 20 001 до 30 000 жители по данни на ГД „ГРАО“, 5
варианта;
29.3. За общини с население от 30 001 до 50 000 жители по данни на ГД „ГРАО“, 7
варианта;
29.4. За общини с население над 50 001 жители по данни на ГД „ГРАО“, 10 варианта.“.

30. Масивът от изпитни въпроси за изготвяне на тестове за първата част на изпитите
за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се публикуват на
електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Въпросите за провеждане на втората част на изпита за придобиване на удостоверение за
водач на лек таксиметров автомобил се поставят на видно място в съответното регионално
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ не по-късно от една
седмица от обявяване на изпитната дата.

31. Изпитът на кандидатите за придобиване на удостоверение за водач на лек
таксиметров автомобил се състои от две части:
31.1. първата част е решаване на тест съдържащ 20 въпроса;
31.1.1. времето за попълване на изпитния тест е 20 минути;
31.1.2. положителна оценка се поставя при не повече от два неверни отговора.

32. До втората част на изпита за придобиване на удостоверение за водач на лек
таксиметров автомобил се допускат само кандидати, получили оценка „Да” от първата част
на изпита.

33. Втората част на изпита включва писмен отговор на 3 въпроса – Приложение № 2.
33.1. При първия въпрос кандидатът трябва да впише адресите на три предварително
посочени в теста служби и институции с национално значение (министерства, ведомства и
др.) или регионално значение (община, областна управа, районно полицейско управление,
ТД на НАП, ТД на НОИ, болници, автогари и ж. п. гари, Регионални дирекции и поделения
на ведомства и институции и др.) на територията на общината, където кандидатът ще
извършва таксиметрови превози.
33.1.1. При втория въпрос кандидатът трябва да впише адресите на три предварително
посочени в теста туристически обекти, хотели, музеи, театри, кина, опери, учебни заведения
и висши учебни заведения, читалища, зоологически градини, делфинариуми, спортни зали
и стадиони, на територията на общината, където ще извършва таксиметрови превози.
33.1.2. При третия въпрос кандидатът трябва да впише най-краткия маршрут между
два значими обекта на територията на общината, за която се явява на изпит, като в теста
предварително са вписани началния и крайния обект. При отговора на този въпрос
кандидатите могат да използват пътна карта (осигурена от кандидата или от регионалното
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, върху която няма
допълнителни символи или вписвания).
33.2. Общото време за отговор на въпросите от втората част е 30 минути.
33.3. Първият и вторият въпрос се оценяват от 0 до 3 точки. За всеки вярно посочен
адрес се получава по една точка (за вярно посочен адрес се счита адресът, за който е
посочено точното име на улицата/булеварда и номера, на който се намира обектът).
33.4. Третият въпрос се оценява от 0 до 10 точки. При вписване на маршрут в
съответствие с разработените и утвърдени маршрути, същият се оценява с 10 точки. Когато
посоченият маршрут не е в пълно съответствие с утвърдения маршрут, за всяка
алтернативно посочена улица се отнемат по 2 точки. Когато в посочения маршрут са
пропуснати една или повече улици, маршрутът се оценява с 0 точки. Когато посоченият
маршрут включва улица, сигнализирана с пътен знак забраняващ влизането на леки
автомобили, маршрутът се оценява с 0 точки.

34. За втората част на изпита – положителна оценка се поставя, когато кандидатът има
не по-малко от 14 точки от трите въпроса.

35. Окончателната оценка „Издържал” се вписва на кандидатите получили
положителни оценки от двете части на изпита.

36. Изпитът на кандидата за придобиване на удостоверение за водач на лек
таксиметров автомобил се прекратява и се поставя отрицателна оценка, когато:
а) при решаването на теста от първа и/или втора част на изпита кандидатът използва
материали, различни от позволената пътна карта или когато върху нея са направени
допълнителни вписвания;
б) нарушава реда за провеждане на изпита;
в) при решаването на теста от първа и/или втора част не работи самостоятелно или
използва непозволени средства при решаване на теста.

37. Лицето, определено да проведе изпита дава указания за реда за провеждане на
изпита и уведомява кандидатите, че изпитът се провежда под постоянно видеонаблюдение.
37.1. В кабинета по време на изпита кандидатите използват само тестовете от първа
или втора част от изпита. Изпитваните лица нямат право да ползват и/или държат у себе си
други електронни устройства и/или допълнителни материали на хартиен носител, различни
от позволените (пътна карта, при втората част на изпита);
37.2. Преди да заемат работните си места, изпитваните лица оставят металните
предмети и/или електронните си устройства на определените за целта места (индивидуални
заключващи се шкафове);
37.3. Изпитваните лица подлежат на проверка със стационарно техническо устройство
за наличието на електронни устройства у тях. В случай на сигнал от стационарното
устройство, лицето определено за провеждане на изпита извършва проверка с преносимото
техническо устройство за проверка за наличието на електронни устройства в кандидатите.

38. Лицето, определено за провеждане на изпита, предоставя на кандидатите
ваучерите за електронната система и дава указания да разкрият внимателно номера на
ваучера.
38.1. Поканва изпитваните по реда, по който са записани в протокола за изпит, да
представят валиден документ за самоличност и валидно свидетелство за управление на
МПС;
38.2. Проверява личните данни на кандидатите и ако има техническа грешка в
данните, нанася корекция в протокола;
38.3. Преди кандидатът за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров
автомобил да заеме работното си място, председателят на комисията прави снимка на
лицевата част на кандидата, която автоматично се сравнява със снимката от документа за
самоличност;
38.4. Когато при сравняването се установи несъответствие между снимките,
кандидатът не се допуска на изпит;
38.4.1. В случаите по т. 38.4 лицето, определено за провеждане на изпита може да
допусне кандидата до изпит, когато установи, че лицето, което се явява на изпит е
идентично с лицето от изпитния протокол и получи съгласие за допускането му от центъра
за мониторинг на изпитите. За случая лицето, провело изпита, изготвя доклад до
ръководителя на регионалното звено, не по-късно от края на следващия работен ден;
38.5. Лицето, определено за провеждане на изпита следи за реда при провеждането на
изпита.

39. Не се допускат до изпит лица, не представили:
39.1. необходимия документ за самоличност (лична карта, международен паспорт,
свидетелство за управление);
39.2. необходимото свидетелство за управление на МПС (лица с отнет контролен
талон и акт за административно нарушение или наказателно постановление се допускат до
изпит в едномесечен срок от издаването на акта или в едномесечен срок от влизане в сила
на наказателното постановление;
39.3. За недопуснатите кандидати в изпитния протокол се отбелязва „Не се допуска“
и се вписва причината за това;

40. Лицето, определено за провеждане на изпита, ориентира номера на ваучера към
съответния кандидат.
40.1. Работното място на кандидата се определя от информационната система. Лицето,
определено за провеждане на изпита съобщава номера на работното място, което
кандидатът трябва да заеме.

41. Лица, включени в изпитния протокол, които са се явили, след като и последният
кандидат е изтеглил изпитния си тест, не се допускат до изпит. За тези лица и за лицата,
които не са се явили, в изпитния протокол се отбелязва „Не се е явил“.

42. Лицето, определено за провеждане на изпита, приканва кандидатите да потвърдят
личните си данни показани на екрана и да прочетат указанията за съдържанието на изпита
и реда за неговото провеждане.

43. Относно реда по време на изпита, кандидатите по електронен начин се уведомяват,
че:
а) в залата за изпит има постоянно видеонаблюдение;
б) изпитваните лица нямат право да ползват и/или държат у себе си други електронни
устройства освен електронното устройство, предназначено за провеждане на изпита;
в) трябва да работят самостоятелно;
г) не се допускат действия, които нарушават нормалното провеждане на изпита;
д) не се допуска излизане на изпитваните от кабинета след започване на решаването
на тестовете, до предаването им;
е) след предаване на тестовете, кандидатите получили отрицателна оценка, напускат
залата;
ж) кандидатите, получили положителна оценка от първата част на изпита, остават на
работното си място за провеждане на втората част на изпита.

44. Кандидатите по електронен начин се уведомяват:
а) за броя въпроси, които тестът съдържа;
б) че въпросите имат само един верен отговор;
в) за минималния брой въпроси, на които кандидатът трябва да отговори, за
положителна оценка;
г) за времето, което се предоставя за решаване на теста и че индикаторът за
използваното/оставащото време е разположен в полето, определено за въпроса.

45. За решаването на теста на кандидатите се дават следните указания:
а) за всеки въпрос кандидатът трябва да отбележи отговора, който счита, че е верен;
б) на въпрос, на който не е отбелязан отговор, се счита, че е отговорено неправилно;
в) преди да предадат теста могат да прегледат решените въпроси и да направят
корекция на вече отбелязани отговори;
г) решените тестове се предават по електронен път;
д) възможността да предават тестовете преди изтичане на времето за решаването им;
е) след изтичане на времето, възможността за решаване се преустановява
автоматично;
ж) оценяването на решените тестове става електронно, като оценката от решения тест
се вижда веднага след предаването;
з) могат да разгледат решените тестове по време на изпита, чрез номера на ваучера в
информационната система.

46. При прекъсване на работата на електронното устройство за решаване на тестовете
(когато няма резервно устройство), лицето, определено за провеждане на изпита, предлага
на кандидата да остане в кабинета до възстановяване на работата на устройството. Когато
до 20 минути от прекъсването на електронното устройство за решаване на тестовете
работата му не е възстановена, на кандидата се предоставя тест на хартиен носител от
лицето по т. 24.
46.1. При невъзможност за стартиране или при прекъсване на работата на
електронното устройство за решаване на тестове лицето, определено да проведе изпита:
46.1.1. отразява в информационната система, че кандидатът ще решава тест на хартиен
носител (чрез техническото устройство за персонализиране и оценяване на тестовете и
присвояване ваучерите);
46.1.2. предоставя възможност на кандидата да изтегли тест на хартиен носител и
ориентира теста към имената на кандидата (присвоява теста);
46.2. Лицето, определено да проведе изпита, дава следните указания за решаването на
теста на хартиен носител:
46.2.1. верният отговор се отбелязва със знака „Х”;
46.2.2. не се допуска изтриване или зачертаване на погрешно нанесен отговор;
46.2.3. не се допускат предварителни отбелязвания върху отговорите.
46.3. след приключване на решаването, проверява/сканира теста и съобщава резултата
на кандидата.

47. За втората част на изпита за придобиване на удостоверение за водач на лек
таксиметров автомобил председателят на комисията поканва един от кандидатите да
изтегли плик с вариант на изпитен тест съгласно т. 29.
47.1. Председателят отваря изтегления плик и раздава изпитните тестове на
кандидатите.
47.2. Председателят поканва изпитваните да впишат върху изпитните тестове личните
си данни, номера на протокола, датата и да се подпишат и се подписва на всеки един
изпитен тест.

48. Председателят на изпитната комисия, обявява началото на изпита и записва върху
учебната дъска часа за началото и часа за края на изпита.

49. Председателят на изпитната комисия обявява края на изпита, когато изтече
времето, определено за провеждането му, или когато всички кандидати са предали
изпитните си тестове.

50. Кандидатите, могат да предават тестовете на председателя на комисията, преди
изтичане на времето за решаване. След изтичане на определеното време комисията събира
изпитните тестове.
50.1 При приемането на изпитните тестове от всеки кандидат председателят на
комисията преглежда тестовете и с червен химикал по диагонал по цялата дължина
зачертава въпросите, на които не е отбелязан отговор.

51. Кандидатите напускат кабинета, в който се провежда изпитът, след като и
последният изпитван предаде изпитния си тест.

52. Изпитната комисия оценява решените тестовете и нанася оценката на всеки
кандидат в изпитния протокол.

53. Членът на изпитната комисия поканва кандидатите да влязат в залата.
53.1. Председателят на изпитната комисия съобщава на кандидатите резултатите от
изпита.
53.2. Изпитната комисия предоставя възможност на желаещите да видят допуснатите
от тях грешки и при необходимост дава пояснения относно верните отговори.

54. След приключване на изпита тестовете се поставят в плика, в който се поставят и
протоколите от изпита. Документите от проведения изпит се съхраняват в плика.

55. По време на изпитите:
55.1. председателят и членът на комисията съблюдават за реда при провеждането на
изпита;
55.2. освен лицата, определени за провеждане на изпита и кандидатите в кабинета
могат да присъстват и служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”,
на които са възложени функции по осъществяване на методическо ръководство и контрол
на дейността по провеждане на изпитите;
55.3. Председателят на комисията, следи за работата на системата за
видеонаблюдение;
55.4. Комисията има право да отстрани кандидат, който не спазва реда за провеждане
на изпита.

56. Водач, притежаващ валидно удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил
издадено за територията на друга община, полага само втората част на изпита.

57. Кандидат за придобиване на удостоверение водач на лек таксиметров автомобил,
притежаващ удостоверение за професионална компетентност за ръководител на
таксиметрова дейност, полага само втората част на изпита.

58. При повторно и всяко следващо явяване на изпит кандидатите за придобиване на
удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил положили успешно първата част от
изпита, полагат само втората част.

ІV. Удостоверения и отчет

59. В първия работен ден след датата на провеждане на изпита съответното
регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава на
лицата успешно положили изпита удостоверения за водач на лек таксиметров автомобил
съгласно Приложение № 7 към чл. 19, ал.1 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров
превоз на пътници.
Удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил се издава с валидност 5
години от датата на успешно положения изпит.

60. Ново удостоверение се издава без полагане на изпит, ако лицето е подало
заявление в срок до 6 месеца след изтичането на валидността на удостоверението на водач
на лек таксиметров автомобил и отговаря на следните изисквания:
а) притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория
В, издадено в Република България;
б) не е осъждано за тежко умишлено престъпление или за престъпления от общ
характер по реда на глава втора „Престъпления против личността“, по реда на глава пета
„Престъпления против собствеността“ или по реда на глава единадесета, раздел II
„Престъпления против транспорта и съобщенията“ от Наказателния кодекс;
в) не е лишено от право да управлява моторни превозни средства по съдебен или
административен ред или свидетелството му за управление не е временно отнето с
приложена принудителна административна мярка по реда на чл. 171, т. 1 или 4 от Закона за
движението по пътищата или чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс;
г) няма наложени административни наказания за управление на моторно превозно
средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда през
последната година;
д) притежава валидно удостоверение за психологическа годност по наредбата по чл.
152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
е) удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил не му е отнемано през
последната година по реда на чл. 106а от Закона за автомобилните превози.

61. За издаване на ново удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил
кандидатите подават в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ за територията на общината, за която водачът притежава
удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил заявление по образец – Приложение
№ 7в към чл.19, ал. 4 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, към
което прилагат:
61.1. Копие на валидно свидетелство за управление на МПС от категория В, издадено
в Република България;
61.2. Свидетелство за съдимост (Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на
обстоятелствата по т. 62, буква б, в Министерството на правосъдието за заявените лица,
които са български граждани. Когато не може да бъде издадено електронно свидетелство
за съдимост, от кандидата се изисква да бъде представено свидетелство за съдимост);
61.3. Справка за наложените наказания на кандидата през последната година от
съответното звено „Пътна полиция”, в което водачът се води на отчет;
61.4. Документ за платена такса по чл. 87, т. 4 от Тарифа № 5 – удостоверява се
служебно чрез извършване на проверка в автоматизираната информационна системата за
документооборота на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
61.5. При подаване на заявлението за издаване на ново удостоверение за водач на лек
таксиметров автомобил в регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ освен проверките по чл. 24, ал. 3, т. 1-6 се извършва проверка и дали
заявлението е подадено в срок до 6 месеца след изтичането на валидността на
удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил.

62. Валидно удостоверение за психологическа годност за управление на лек
таксиметров автомобил, издадено по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за
движението по пътищата, се установява чрез извършване на проверка в информационната
система за психологическите изследвания.

63. Лицата, които не са спазили срока по т. 60 за издаване на ново удостоверение за
водач на лек таксиметров автомобил без полагане на изпит полагат нов изпит по реда на т.
5.

64. Удостоверенията се получават лично от притежателя или упълномощено от него
лице с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, след представяне на
документ за самоличност и платена такса по чл. 87, т. 4 съгласно Тарифа № 5 – удостоверява
се служебно чрез извършване на проверка в автоматизираната информационна системата
за документооборота на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Удостоверенията по т. 60 и т. 65 могат да бъдат получени от централно управление
или регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ , както и
чрез лицензиран пощенски оператор.

65. При изгубване или унищожаване на удостоверението за водач на лек таксиметров
автомобил, за издаване на дубликат кандидатите подават в съответното регионално звено
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, издал оригинала, заявление по
образец – Приложение № 3, към което прилагат:
65.1. копие на валидно свидетелството за управление на МПС от категория В,
издадено в Република България;
65.2. свидетелство за съдимост, ако са изминали повече от шест месеца от издаването
на изгубеното или унищожено удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил
(Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез оправомощени длъжностни
лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по т. 8.5, в Министерството на
правосъдието за заявените лица, които са български граждани. Когато не може да бъде
издадено електронно свидетелство за съдимост, от кандидата се изисква да бъде
представено свидетелство за съдимост);
65.3. документ за платена такса по чл. 88 съгласно Тарифа № 5 – удостоверява се
служебно чрез извършване на проверка в автоматизираната информационна системата за
документооборота на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

66. Преди издаване на дубликат на удостоверението по т. 65 се прави проверка в
системата за административно наказателната дейност на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ дали същото не е иззето като доказателство при
съставянето на акт за установяване на административно нарушение.
66.1. Когато удостоверението по т. 65 е иззето с акт за установяване на
административно нарушение или има издадено наказателно постановление, дубликат не се
издава.

67. Заявленията по т. 61 и т. 65 могат да се подават и по електронен път при условията
и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и
Закона за електронното управление.

68. Регионалните звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
водят регистри на лицата получили удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил.

§ 1. Издадените удостоверения за ръководител на таксиметрова дейност на лицата,
които са положили успешно изпит за придобиването им запазват действието си.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, директора на Дирекция
„Автомобилна инспекция“, директора на Дирекция „Водачи на моторни превозни средства“
и директорите на регионалните дирекции „Автомобилна администрация“.

Заповедта е изменена със Заповед № РД-01-175/15.04.2021 г.