Изпит за „Водач на лек таксиметров автомобил“

Изпита на кандидатите за придобиване на професионална компетентност “Водач на лек таксиметров автомобил” се състои от две части.

Първата част е решаване на тест, съдържащ 20 въпроса. Изпитните въпроси за изготвяне на тестовете се изготвят в ИА”АА” и са определени съгласно Заповед № РД-01-156/30.03.2021г.  на Изпълнителния директор на ИА”АА”. Времето за попълване на изпитния тест е 20 мин. Положителна оценка от изпита се поставя при не повече от два неверни отговора.

След успешно положен изпит на първата част, кандидатът се допуска до втората част на изпита.

Втората част на изпита включва писмен отговор на три въпроса. Въпросите се изготвят от директора на съответната Регионална дирекция “Автомобилна администрация”, съгласно изискванията на Заповед № РД-01-156/30.03.2021г. на Изпълнителния директор на ИА”АА”. Времето за отговор на въпросите е 30 мин.

При първия въпрос кандидатът трябва да впише адресите на три предварително посочени в теста служби и институции с национално значение (министерства, ведомства и др.) или регионално значение (община, областна управа, районно полицейско управление, ТД на НАП, ТД на НОИ, болници, автогари и ж.п. гари, Регионални дирекции и поделения на ведомства и институции и др.) на територията на общината, където кандидатът ще извършва таксиметрови превози.

При втория въпрос кандидатът трябва да впише адресите на три предварително посочени в теста туристически обекти, хотели, музеи, театри, кина, опери, учебни заведения и висши учебни заведения, читалища, зоологически градини, делфинариуми, спортни зали и стадиони, на територията на общината, където ще извършва таксиметрови превози.

При третия въпрос кандидатът трябва да впише най-краткия маршрут между два значими обекта на територията на общината, за която се явява на изпит, като в теста предварително са вписани началния и крайния обект. При отговора на този въпрос кандидатите могат да използват пътна карта (осигурена от кандидата или ОО „АА”) (върху която няма допълнителни символи или вписвания).

Първият и вторият въпрос се оценяват от 0 до 3 точки. За всеки вярно посочен адрес се получава по една точка (за вярно посочен адрес се счита адресът, за който е посочено точното име на улицата/булеварда и номера, на който се намира обектът).

Третият въпрос се оценява от 0 до 10 точки. При вписване на маршрут в съответствие с разработените и утвърдени маршрути, същият се оценява с 10 точки. Когато посоченият маршрут не е в пълно съответствие с утвърдения маршрут, за всяка алтернативно посочена улица се отнемат по 2 точки. Когато в посочения маршрут са пропуснати една или повече улици, маршрутът се оценява с 0 точки. Когато посоченият маршрут включва улица, сигнализирана с пътен знак забраняващ влизането на леки автомобили, маршрутът се оценява с 0 точки.

За втората част на изпита – положителна оценка се поставя, когато кандидатът има не по-малко от 14 точки от трите въпроса.

Окончателната оценка “Издържал” се вписва на кандидатите получили положителни оценки от двете части на изпита.

Водач, притежаващ удостоверение водач на лек таксиметров автомобил издадено за територията на друга община, полага само втората част на изпита.

Кандидатите издържали първата част от изпита и неиздържали втората, при всяко следващо явяване на изпит полагат само втората част.