ВЪТРЕШЕН ХОД НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Реда за провеждане на изпитите за “Водач на лек таксиметров автомобил” е определен със Заповед № РД-01-156/30.03.2021 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. За провеждане на изпитите Областен отдел “Контролна дейност- ДАИ” изготвя месечен график. Графика се утвърждава от началника на Областен отдел “Контролна дейност- ДАИ”. Графика се обявява на видно място в съответния Областен отдел “КД- ДАИ”, най- малко пет работни дни преди първата изпитна дата за месеца. Изпитът е теоретичен. За провеждане на изпитите Областен отдел “КД- ДАИ” предварително изготвя протокол. Изпита се провежда в състав: председател и член на комисията. Служителите, които имат право да участват в изпитните комисии се определят със заповед на Изпълнителния директор на ИА “Автомобилна администрация”. Преди започване на изпита се проверява самоличността на кандидата.